Hem Ultimate Tire Shine Coating

Ultimate Tire Shine Coating

299 kr

Estimerad leveranstid: 2-4 dagar

Returnera inom 30 dagar av köpet vid obruten förpackning

Säker betalning

Klarna
Visa
Mastercard
American Express

Vår absolut mest glansgivande och hållbara däckglans, perfekt för dig som verkligen älskar blanka däck!

Beskrivning

Vår absolut mest glansgivande och hållbara däckglans, perfekt för dig som verkligen älskar blanka däck!

Enkel applicering tack vare en smidig aerosol med en ordentlig spraybild. Vattenresistenta polymerer skyddar däcken och håller dom svarta otroligt länge, även vid regn och tvätt. Den rätta produkten för ett maximalt skydd och otrolig glans.

425ml

Faroangivelse

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
Irriterar huden
Orsakar allvarlig ögonirritation
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser


Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Innehåller: METYLACETAT, ACETON, DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA, KOLVÄTEN
C7, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA